Organisatiestructuur

 

Opdracht
 

PAULO - Politieopleiding, het vroegere ‘OPAC’, is sinds 1989 het centrum voor de politieopleidingen in de provincie Oost-Vlaanderen. De academie is een door de Minister van Binnenlandse Zaken erkende provinciale politieschool waarvan er in België in totaal tien te situeren zijn. Wij organiseren de basisopleiding voor agent, inspecteur of hoofdinspecteur. Daarnaast bieden we voortgezette en functionele aan voor het operationeel kader en gecertificeerde opleidingen voor het operationeel en administratief — logistiek kader. Tot slot wil de PAULO - Politieopleiding de politieoverheden ook ondersteunen op het domein van human resources, competentiemanagement, selectie, evaluatie en vorming.
 

Van vzw naar provinciale instelling
 

De Oost-Vlaamse politieacademie werd in 1987 opgericht onder de rechtsvorm van een `Vereniging Zonder Winstoogmerk`. Binnen deze instelling werden het voormalig opleidingscentrum voor politieagenten van de Stad Gent en de provinciale leergangen voor het brevet van politieofficier gefusioneerd. Op 1 juli 2015 werd de politieschool geïntegreerd binnen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De politieopleiding werd een onderdeel van de vormingskoepel PAULO, samen met de brandweeropleiding, de bestuursopleiding en de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.

 

Financiële middelen
 

Een belangrijk gedeelte van de werkingsmiddelen bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van de politiezones. Voor het overige wordt de werking gefinancierd met subsidies van de provincie en van de federale overheid.

Ook politiezones die geen lid zijn of andere overheidsdiensten kunnen cursisten laten deelnemen of specifieke opleidingsprogramma`s aanvragen; zij betalen een opleidingstarief.

 

Beleid
 

De beleidslijnen voor de politieopleiding worden voorbereid door de directie onderwijs en vorming van de provincie en de bevoegde gedeputeerde.
De provincieraad dient vervolgens deze afspraken te bekrachtigen.

 

 

Adviesorganen
 

Het Pedagogisch comité en de Opleidingsraad zijn overlegorganen die een sturende invloed hebben op het pedagogisch beleid van de school, in het bijzonder voor de basisopleidingen. Deze vergaderingen zijn zeer heterogeen samengesteld, zodat alle partners van de politieschool de kans krijgen inspraak en zicht te hebben op het gevoerde beleid. In het pedagogisch comité zetelen bovendien vertegenwoordigers van de aspiranten.

 

Intern gerichte overlegorganen
 

De werking van het departement onderwijs en de invulling van het leerprogramma steunt op de afspraken die gemaakt worden tijdens de clustervergaderingen, waarin de opleidingscoördinator, de clustercoördinator en de gastdocenten samenkomen.