DE MISSIE

 

De Politieopleiding van PAULO (voordien Oost-Vlaamse Politieacademie) werd in 1989 opgestart met als kernopdracht het verstrekken van opleidingen en vorming binnen de geïntegreerde politie. Door het inrichten van kwaliteitsvol politieonderwijs brengen we het personeel de competenties bij om hen toe te laten excellent te functioneren.


 

DE VISIE

Hoge opleidingskwaliteit

 

Door middel van vorming en opleiding willen we bijdragen tot een politiecultuur die de waarden van de democratische samenleving en de rechtstaat eerbiedigt en die in het bijzonder aandacht heeft voor de dienstverlening aan de burgers (d.i. community policing of gemeenschapsgerichte politiezorg). Wij streven naar maximaal extern georiënteerde opleidingen die gericht zijn op een volledige integratie van de politiebeambten in de samenleving. De aspirant of cursist krijgt bij PAULO - Politieopleiding bovendien een centrale en actieve plaats toebedeeld.

We wensen de kwaliteit van al onze opleidingen permanent te evalueren en op basis van de resultaten, actie te ondernemen. De pedagogische en didactische kwaliteit van onze opleidingen wordt op deze manier gewaarborgd. Dit kadert dan ook in een onafgebroken proces van interne kwaliteitszorg.
 

 

Hoge klanttevredenheid

PAULO - Politieopleiding stelt zich tot doel permanent de behoeften op vlak van opleiding en vorming (op alle niveaus in de politieorganisatie) op te volgen. We wensen immers ons opleidingsaanbod en de lessenpakketten zo goed mogelijk af te stemmen op de (lokale) noden.
We streven dan ook naar een maximale participatie en betrokkenheid van alle klantenorganisaties (de politiekorpsen en –diensten, de bestuurlijke en gerechtelijke overheden…) bij de samenstelling van de opleidingsprogramma`s en bij het beheer van de academie. Er wordt ook gemikt op een doorgedreven samenwerking met andere vormingsinstellingen.

Op basis van de bevindingen van al deze klanten en partners, zal PAULO - Politieopleiding haar aanbod regelmatig evalueren en, indien nodig, bijsturen. Verder wensen we ook onze externe communicatie naar alle partners toe nog sterker uit te werken. PAULO - Politieopleiding wil haar partners graag verantwoording afleggen over haar werking. Als sluitstuk van onze dienstverlening, bouwen we een systeem van klachtenbehandeling uit, waartoe partners, opdrachtgevers, aspiranten en cursisten zich kunnen wenden.
 

 

Hoge kwaliteit van onze medewerkers

De interne kwaliteitszorg behelst ook onze medewerkers en interne processen. De Politieopleiding wil dan ook een lerende organisatie zijn. De lerende organisatie bezit immers het vermogen zichzelf te veranderen. Op deze manier wil PAULO - Politieopleiding snel inspelen op steeds veranderende vragen, eisen en ontwikkelingen van de omgeving.

Zo gaan we de functiebeschrijvingen specificeren en de medewerkers op regelmatige tijdstippen evalueren. De lesgevers worden pedagogisch ondersteund en er worden mogelijkheden voorzien voor interne of externe vormingen en opleidingen. De competenties en vaardigheden van onze medewerkers staan dus centraal. De processen worden geanalyseerd en in kaart gebracht met bijzondere aandacht voor de integratie, de rationalisering en automatisering ervan.
 

 

Hoge tevredenheid van onze medewerkers

De bedrijfscultuur en de stabiliteit in de organisatie zijn het sterkst verbonden met de algemene tevredenheid. Het gaat hier om de mentaliteit in het algemeen, de openheid, de eerlijkheid en volledigheid van de communicatie, de reputatie en het imago van het bedrijf, de werkzekerheid en het vertrouwen in de organisatie naar de toekomst. We wensen bijgevolg een open organisatie te zijn met ruimte voor betrokkenheid en inspraak van alle medewerkers. Daarom wordt een duidelijke interne communicatie en een open intern sociaal overleg ontwikkeld. De aandacht gaat tevens uit naar een optimale werkomgeving, veiligheid en gezondheid op het werk en een goede werksfeer.

PAULO - Politieopleiding wil uiteindelijk een goede reputatie opbouwen, zodat we met volle overtuiging naar de toekomst toe kunnen werken. We willen met andere woorden een organisatie zijn, waar alle medewerkers terecht trots op kunnen zijn.

 
DE WAARDEN

De vier waarden waarop de organisatie steunt zijn openheid, verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit. Bij de selectie van nieuwe medewerkers worden deze waarden afgetoetst, want uiteindelijk dienen deze tot uiting te komen in het dagelijks functioneren van elk personeelslid en elke gastlesgever op de politieschool. In onze bestaande communicatiekanalen worden de waarden regelmatig onder de aandacht gebracht, bvb op de mededelingsschermen, op de website, in het jaarverslag en de onthaalbrochure,…